Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaats via onze website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. 

Artikel 1. Definities
1.1 Circulock: gevestigd in Apeldoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76370089 handelend onder de naam Circulock
1.2 Website: de website van Circulock te raadplegen via www.circulock.com en alle bijbehorende subdomeinen. 
1.3 Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst aangaat met webwinkel Circulock en/of zich geregistreerd heeft op de website.
1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Circulock en klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. 
1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Circulock, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
2.2 Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen
in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor webwinkel komen Circulock slechts bindend, indien en voor zover deze door Circulock uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie
3.1 Alle op de website en in andere van Circulock afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de website anders vermeld, andere
heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2 Indien er verzendkosten worden berekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Deze zullen in het bestelproces apart worden aangegeven.
3.3 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Circulock kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te ten allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Circulock afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4. Circulock kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteiten beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door klant van het aanbod van Circulock en het voldoen aan de daarbij door Circulock gestelde voorwaarden.
4.2 Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd Circulock onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Circulock het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4 Circulock kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Circulock op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Registratie
5.1 Om optimaal gebruik te maken van de website, kan klant zich registreren via het registratieformulier op de website.
5.2 Tijdens de registratieprocedure kiest klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website via een link die naar het opgegeven e-mailadres wordt gezonden.
5.3 De klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Circulock is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de klant, valt onder de verantwoordelijkheid en de risico van de klant.
5.4 Indien de klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen zijn van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Circulock daarvan in kennis te stellen, zodat Circulock gepaste maatregelen kan nemen. 

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst
6.1 Zodra de bestelling door Circulock is ontvangen, stuurt Circulock de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde spoedig mogelijk toe.
6.2 Circulock is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
6.3 Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld zullen de producten in ieder geval binnen 7 dagen geleverd worden.
6.4 Indien Circulock de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij klant daarvan in kennis. Klant kan ik dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
6.5 Circulock raadt klant aan de geleverde producten binnen 24 uur na binnenkomst te inspecteren en de daarbij gebleken bereken, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het artikel omtrent garantie en conformiteit.
6.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de klant. Als de klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
6.7 Circulock is gerechtigd een soort gelijk product van soortgelijk kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De klant is gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Artikel 7. Herroepingsrecht
7.1 Dit artikel is slecht van toepassing op de klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
7.2 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Circulock binnen 14 dagen in ontvangt van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. 
7.3 Het recht van retour geld niet op producten die speciaal voor de klant op maat zijn gemaakt zoals handgeschreven echtheidscertificaten en voor producten die vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden zoals de massage sticks, face rollers of Gua Shua’s.
7.4 De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
– als klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
– als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
– bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
7.5 Slechts de rechtstreekste kosten voor de retourzendingen komen voor rekening van de klant. De klant dient derhalve zelf de retour kosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Circulock een raming van deze kosten. Eventuele door de klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar de klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan de klant worden terugbetaald. Indien de bestelling retour komt vanwege het niet aannemen, niet afhalen op een locatie of vanwege een foutief doorgegeven adres wordt overgegaan tot terugbetaling van de producten met aftrek van de verzendkosten en de retourkosten.
7.6 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de klant in een fysieke winkel zou kunnen.
7.7 De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid. 
7.8 De klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in de artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping digitaal te zenden aan Circulock of op andere ondubbelzinnige wijze aan Circulock kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Circulock bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:
Circulock
Tulpenlaan 19
7315 BW, Apeldoorn

7.9 Reeds door de klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan klant op dezelfde wijze als dat klant de bestelling heeft betaald. Als de klant gekozen heeft voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Circulock de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
7.10 Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 8. Betaling
8.1 De klant dient betalingen aan Circulock volgens de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Circulock is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent de klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

Artikel 9. Garantie en conformiteit
9.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Circulock een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type klanten.
9.2 Circulock staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Circulock er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
9.3 Een door Circulock, fabrikant of importeur versterkte garantie doet niet af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.
9.4 Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Circulock daarvan in kennis te stellen.
9.5 Indien Circulock de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product.

 Artikel 10. Klachtenprocedure
10.1 Indien de klant een klacht heeft over een product (conform artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Circulock, dan kan hij bij Circulock per e-mail een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de algemene voorwaarden.
10.2 Circulock geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, zal Circulock binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien de klant een natuurlijk persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
11.2 De totale aansprakelijkheid van Circulock jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw)
11.3 Aansprakelijkheid van Circulock jegens de klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval, maar uitdrukkelijk niet uitsluitend, begrepen gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
11.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust Circulock jegens de klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Circulock.
11.5 De aansprakelijkheid van Circulock jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overkomst ontstaat slechts indien de klant Circulock onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreken stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Circulock ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Circulock in staat is adequaat te reageren.
11.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Circulock meldt.
11.7 In geval van overmacht is Circulock niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij de klant ontstane schade.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Zolang de klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven de geleverde goederen eigendom van Circulock.

Artikel 13. Persoonsgegevens
13.1 Circulock verwerkt de persoonsgegevens van de klant conform het op de website gepubliceerde privacyverklaring.

Artikel 14. Slotbepalingen
14.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Circulock gevestigd is.
14.3 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
14.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust per e-mail contact met ons op.

Naam webwinkel: Circulock
KVK nummer: 76370089
BTW nummer: NL003078444B90
Vestigingsplaats: Tulpenlaan 19, 7315 BW, Apeldoorn (NL)
E-mail: info@circulock.com

Winkelwagen